W konflikcie tym ludno baskijskich prowincji zdecydowanie opowiedziaa si po stronie konserwatywnych karlistów.Taka postawa Basków bya reakcj na gwatowny rozwój gospodarczy (przemys hutniczy, kopalinie, rozwój handlu) tego wiejskiego do tej pory regionu oraz na wicy si z tym zmianami napyw ludnoci niebaskijskiej z pozostaych czci Hiszpanii.

Dwa miesiące przed rozpoczęciem rozwoju Tanki Online, pracownicy Alternativa Platform zademonstrowali możliwości platformy serwerowej. Demo zostało opracowane przy użyciu kursora graficznego: Alternativa3D 5.

Hangar w Tanks miał szerszy zakres kadłubów niż Tanks for Two.

Wiek XIX by dla tych terenów okresem diametralnych zmian gospodarczych oraz spoecznych.

Intensywna industrializacja poprzedzona zostaa przez trzy konflikty, zwane wojnami karlistowskimi, które w historii baskijskiego narodu odegra miay niebagateln rol. zmar król hiszpaski, Ferdynand VII, sukcesja do hiszpaskiego tronu staa si powodem ostrych konfliktów wewntrznych.

leay jednak na uboczu toczcych si zmaga wojennych, nie zostali wic oni podbici i zromanizowani w sensie dosownym. Cesarstwo Rzymskie popado w kryzys, wywoany zarówno kopotami wewntrznymi, jak i zewntrznymi (zwizanymi min.

Nawizali za to pewien rodzaj wspópracy z Rzymem, co pozwolio im y we wzgldnym pokoju i zaowocowao znacznymi wpywami rzymskimi w baskijsk kultur (wpywy te widoczne s zwaszcza w sferze religijnej oraz jzykowej) . z narastajc presj plemion barbarzyskich na jego granice).

Cho wojny karlistowskie przedstawia si najczciej jako wojny o tron, to by to przede wszystkim konflikt pomidzy reformatorami, widzcymi rozwój Hiszpanii w liberalizmie gospodarczym, jednoci administracyjnej i osabianiu roli Kocioa katolickiego, ze zwolennikami utrzymania dotychczasowych rozwiza, opierajcych si na tradycyjnym katolicyzmie i konserwatyzmie, nie dopuszczajcych moliwoci jakichkolwiek zmian.

Mona je take interpretowa jako reakcje sprzeciwu wobec industrializacji i zachodzcych jednoczenie modernistycznych przemian spoeczno-gospodarczych.

4 czerwca 2016 Tanki Online obchodziły swoje siódme urodziny.

Podczas tych lat miało miejsce wiele wydarzeń i zostały poczynione spore postępy.

Wówczas to na terenach zamieszkanych przez Basków powstaa autonomiczna prowincja Novempopulania, na której powstanie Rzymianie wyrazili zgod zapewne po to, aby w obliczu narastajcego zagroenia zewntrznego zaskarbi sobie przychylno i ewentualn pomoc Basków.